بیدلی در همه احوال خدا با او بود

و خدا هم با او

بر باد رفت!


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!