۲۹
آذر
۸۹

سلام…

حال همۀ ما خوب است

اما

دیگر کسی باور نمی کند.

باور کن!


شعرِ اصلی

دسته: شعر
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!