کاش یک دولتی هم پیدا شود مُسکِّن های نود و نه ساله بسازد. اسمش را هم «مهر» نگذاشتند غمی نیست. اصلاً بگذارند مُسکِّن بی‌مهری یا هرچه دلشان خواست. فقط حتماً نود و نه ساله باشد. مثل این خانه ها بعد از یک سال خراب نشود روی سرمان. آخر می دانید که؟ قرار است زیاد عمر کنیم.  بعضی روزهای ما سالها طول می کشند. بعضی از شبهای ما هنوز که هنوز است صبح نشده اند. اصلاً از شما چه پنهان! دلیل اینکه می ترسیم برای یکی از این خانه های نود ونه ساله ثبت نام کنیم، همین است که اگر فردا بیایند اثاثمان را بریزند وسط خیابان و بگویند وقت تمام شده، ما که یک روزمان گاهی دویست سال طول می کشد، برمی‌گردیم می‌پرسیم: «چرا اینقدر دیر آمدید؟ صد و یک سال پیش منتظرتان بودیم.»

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!