بر اساس تعریف شکنجه در ماده‌ی یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، این عمل شامل درد و رنجی که در ذات مصوبات قانونی وجود دارد یا از آنها منبعث می‌شود، نیست. می دانید این به چه معناست؟ یعنی طبق ماده‌ی یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، هرآنچه در تمام این سالها از قوانین ظالمانه‌ی این دنیا کشیده‌ایم، تمام دوری‌ها، تنهایی‌ها، دروغ‌ها، تلخی‌ها و ترس‌ها، هیچ‌کدام نامش شکنجه نبوده. به همین سادگی! اصلاً طبق ماده‌ی یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل در تمام این سالها رسماً داشته به ما خوش می‌گذشته و خودمان خبر نداشته‌ایم!

دسته: بی‌خوابی
 برچسب: ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۳ دیدگاه :)
  • شما بفرمایید!