یارانه: (به کسرِ نون٬ آب٬ برق٬ عقل و…) آنچه به یاران نهند. آنچه یار به آدم نهد. نوعی وسیله‌ی یارگیری. ای دوست! نه!

نک.بَت

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!