می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۴ دیدگاه :)
 • هدیه Chrome 6.0.437.3 Windows 7 گفت:

  این یه بخشی از همئن رازه!!پس چرا با راز لج میکنی بچه؟؟!!
  قشنگه ودر حال حاضر مفید ….

 • سینا MSIE 8.0 Windows 7 گفت:

  آقای محترم نمیخوام توهین کنم بهتون.اما یه خواهشی دارم اینه که اولاباذلیل وسندحرف بزنید.دوما آقای داروین بگی بهتره تاحضرت داروین.داروین یه غلطی کردوگفت من حدس میزنم پنج میلیون سال پیش انسان،میمون بوده!این حرفش فقط حدس بود(طبق گفته خودش)وهیچ مدرکی نداشت.خودآمریکاییهاچندین سال تدریس کتابای داروین رو ممنوع کردند.حالاتوی ایرانی اومدی این همه امام و پیامبروگذاشتی وازداروینی که یه حرف مزخرف گفته پیروی می کنی؟من واقعا به شما متاسفم که درعصرارتباطات واطلاعات،چنین حرف بچگانه وساده لوحانه ای بزنی.امیدوارم که این حرفاتوجدی نگفته باشی وفقط یه مزاح کوچولوباشه

 • سینا MSIE 8.0 Windows 7 گفت:

  آقای محترم نمیخوام توهین کنم بهتون.اما یه خواهشی دارم اینه که اولابادلیل وسندحرف بزنید.دوما آقای داروین بگی بهتره تاحضرت داروین.داروین یه غلطی کردوگفت من حدس میزنم پنج میلیون سال پیش انسان،میمون بوده!این حرفش فقط حدس بود(طبق گفته خودش)وهیچ مدرکی نداشت.خودآمریکاییهاچندین سال تدریس کتابای داروین رو ممنوع کردند.حالاتوی ایرانی اومدی این همه امام و پیامبروگذاشتی وازداروینی که یه حرف مزخرف گفته پیروی می کنی؟من واقعا به شما متاسفم که درعصرارتباطات واطلاعات،چنین حرف بچگانه وساده لوحانه ای بزنی.امیدوارم که این حرفاتوجدی نگفته باشی وفقط یه مزاح کوچولوباشه

 • شما بفرمایید!