– عزیزم نیمۀ پرِ لیوان رو ببین.

+ آره… اون نیمه رو خودم توش ر..دم!

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!