۲۹
اردیبهشت
۸۹

خدایا!

باور کن «بصیرٌ بالعباد» بودن هیچ مشکلی برای «ستارالعیوب» بودنت ایجاد نمی کند.

نترس

سرت را از زیر برف بیرون بیاور!

.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!